Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin wypożyczalni

Czcionka:

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W KRYNICY MORSKIEJ

 

§ 1

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 

 1. Czytelnikiem bezpłatnie korzystającym z Wypożyczalni może
  zostać każdy, kto dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:
  a) zapozna się szczegółowo z Regulaminem Wypożyczalni ,
  b) okaże dowód osobisty,
  c) wypełni kartę zapisu i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do    

przestrzegania regulaminu.

 

 1. Za Czytelnika do lat 18 odpowiada i podpisuje zobowiązanie rodzic
   lub opiekun prawny.
   
 2.  Czytelnik ma obowiązek każdorazowo informować Bibliotekę
   o zmianie nazwiska i miejsca zamieszkania,  miejsca pracy i szkoły,

            dokumentu tożsamości itp.

 

 1. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z materiałów bibliotecznych.

 

 1. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania z telefonów komórkowych.

 

 

§ 2

WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW

 

 1. Wypożyczyć można jednocześnie cztery woluminy. Pozycji wielotomowych

nie wypożycza się w całości.

 

 1. Książki wypożycza się na okres:

 

 1. Czytelnicy stali  -  nieprzekraczający 30 dni,
 2. Czytelnicy sezonowi – nieprzekraczający 14 dni.

 

 1. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

 

 1.  Bibliotekarz może żądać natychmiastowego zwrotu wypożyczonych książek przed końcem ustalonego terminu, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

 

 1. Z księgozbioru podręcznego korzysta się wyłącznie na miejscu.

 

 1. Za zgodą Dyrektora Biblioteki niektóre pozycje z księgozbioru podręcznego można wypożyczać poza teren Biblioteki na ściśle określony czas i po wpłaceniu kaucji.

 

 1. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 

 1. Czytelnik nie ma prawa przekazywać wypożyczonych przez siebie książek osobom trzecim.

 

 1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na własną kartę biblioteczną.

 

 

§ 3

KAUCJE

 

             1.  Biblioteka pobiera kaucję zwrotną od Czytelników w następujących       

            wypadkach:

                 - jeśli Czytelnik nie posiada stałego zameldowania w Krynicy Morskiej

                   (kaucja pobierana jest w wysokości wartości książki, którą ustala

                   Bibliotekarz),

                 - przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (w kwocie   

                   odpowiadającej  trzykrotnej wartości książki).

 

        2.  Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki,

             winien poinformować o tym Bibliotekarza co najmniej dzień przed terminem

             wycofania.

 

        3.  W soboty nie dokonuje się zwrotu kaucji.

 

        3.  Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nieodebrana

             kaucja przechodzi na rzecz Biblioteki.

 

 

 

§ 4

POSZANOWANIE ZBIORÓW

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.

 

         2.  Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich   

wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić

Bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez Bibliotekarza, a niezgłoszone

uprzednio, obciążają Czytelnika.

 

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada Czytelnik.

 

 1.  Za wysłane upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości ceny opłaty pocztowej.

 

 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego materiału bibliotecznego Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe  zapłacenia  ekwiwalentu  w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki.

 

 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dzieł szczególnie cennych wysokość odszkodowania ustala Dyrektor wg aktualnej ceny antykwarycznej.

 

 1. Za zagubienie lub uszkodzenie jednej z części dzieła wieloelementowego pobiera się należność za całe dzieło. Pozostałe części dzieła stanowią nadal własność Biblioteki.

 

 1.  Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

 1. Jeśli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Czytelnik niestosujący się do niniejszego Regulaminu może być

czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe,

pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie

podejmuje Dyrektor Biblioteki.

   

2. Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki

Czytelnicy mogą zgłaszać Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej.

    

 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia01 czerwca 2012 r.