Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin wynajmu pomieszczeń

Czcionka:

 

Regulamin wynajmu pomieszczeń

w Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Krynicy Morskiej

z dnia 01.06.2018 r.

 

§ 1

 1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną

w Krynicy Morskiej, zwaną dalej Wynajmującym a każdą osobą fizyczną lub podmiotem dokonującym rezerwacji i wynajmu, zwanym dalej Najemcą.

 1. Przedmiotem wynajmu jest sala widowiskowa z zapleczem kuchennym, sanitariatami i szatnią.
 2. Dopuszcza się możliwość wynajmu innych pomieszczeń, na warunkach indywidualnie ustalonych z Wynajmującym, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Pomieszczenia są wynajmowane w godzinach działalności Wynajmującego, na działalność niezakłócającą normalnego funkcjonowania Biblioteki. Wynajem
  w pozostałych godzinach może być przedmiotem odrębnych ustaleń.
 4. Wynajem pomieszczeń jest możliwy tylko w terminie zaakceptowanym przez Wynajmującego i nie powoduje utrudnień w pracy Wynajmującego.
 5. Wynajmujący nie wyraża zgody na oddanie sali w trakcie wynajmu do dyspozycji osobom trzecim (podnajem).
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wynajęcia sali bez podawania przyczyny.

§ 2

 1. Rezerwacja pomieszczeń dokonywana jest przez Najemcę poprzez złożenie wniosku o wynajem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krynicy Morskiej, bądź przesłanym drogą mailową (adres: d.k.mbpkm@wp.pl) nie później niż 14 dni przed wynajmem.
 2. Wniosek można złożyć w przypadku wynajmu:
  1. krótkoterminowego (wynajem trwający do 7 dni) nie wcześniej niż 90 dni przed planowanym wynajmem,
  2. długoterminowego (wynajem trwający powyżej 7 dni) nie wcześniej niż 180 dni przed planowanym wynajmem.
 3. Odpowiedź na wniosek o wynajem nastąpi do 30 dni nie koniecznie w formie pisemnej, dopuszczona jest odpowiedź w formie ustnej.
 4. W przypadku, gdy wpłyną przynajmniej dwa wnioski na ten sam termin wynajmu, decyzja podejmowana jest przez Wynajmującego.
 5. Potwierdzeniem rezerwacji uzgodnionej z Wynajmującym jest zapłata za fakturę wystawioną Najemcy lub podpisanie umowy z Najemcą.
 6. Bez kosztowe anulowanie rezerwacji sali od Wynajmującego możliwe jest:
  1. przy wynajmie krótkoterminowym do 14 dni przed realizacją wynajmu,
  2. przy wynajmie długoterminowym do 60 dni przed realizacją wynajmu.
 7. Każde anulowanie rezerwacji musi zostać zgłoszone w sposób przewidziany dla dokonania rezerwacji, o którym mowa w § 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż określone § 2, pkt. 6, Wynajmujący może obciążyć Najemcę pełnym kosztem wynajmu.
 9. W dniach wypadających na datę Sylwestra, ostatnią sobotę karnawału (tzw. Ostatki), ostatnią sobotę przed adwentem (tzw. Andrzejki) i Walentynki jeśli wypadną w sobotę, pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń mają instytucje, organizacje i osoby prywatne organizujące zabawy lub imprezy dla ogółu mieszkańców i osób przebywających w Krynicy Morskiej.
 10. W sytuacjach innych niż ogólnie przyjęte w cenniku, cena wynajmu może być ustalana indywidualnie.

§ 3

 1. Nieodpłatnie udostępnia się salę na:
  1. zebrania organizacji i jednostek z terenu miasta w godzinach pracy Biblioteki
  2. imprezy i zabawy organizowane dla dzieci uczęszczających lub uczących się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej
 2. Stawki odpłatności za wynajem określa Cennik wynajmu stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku wynajmu, z którym wiąże się obecność pracowników obsługi (np. pracownika merytorycznego) lub w przypadku wynajmu poza standardowymi godzinami pracy Wynajmującego, warunki wynajmu będą ustalane indywidualnie.
 4. Opłata za salę naliczana jest zgodnie z dokonaną przez Najemcę rezerwacją i zamówieniem, niezależnie od faktycznego czasu wykorzystania sali, z zastrzeżeniem § 3, pkt. 6 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali w stosunku do czasu zarezerwowanego, Wynajmujący uprawniony jest do naliczania dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę lub dobę najmu po przekroczeniu piętnastu minut tej następnej godziny lub doby.
 6. W przypadku zużycia prądu powyżej ustalonego limitu tj. 10 kW/godz. lub 120 kW/dobę, Najemca jest zobowiązany do dopłaty za zużycie prądu powyżej limitu, doliczonej do ustalonej kwoty wynajmu.
 7. Po uzgodnieniu z Wynajmującym, Najemca może korzystać z zapewnionego we własnym zakresie serwisu kawowego i cateringu bez ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wynajmującego.
 8. Najemca, który w czasie wynajmu sali będzie prowadził sprzedaż alkoholu, zobowiązany jest do wcześniejszego dostarczenia Wynajmującemu oryginału, do wglądu, koncesji na jego sprzedaż.

§ 4

 1. Faktura wystawiana jest przez Wynajmującego w terminie uzgodnionym z Najemcą. Płatności dokonywać należy na numer rachunku bankowego podany na fakturze.
 2. Za datę uregulowania zobowiązań wobec Wynajmującego z tytułu wynajmu sali przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy.
 3. W przypadku, gdy Najemca przekroczy termin płatności którejkolwiek z faktur wystawionych przez Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo anulować wszelkie rezerwacje sali dokonane przez Najemcę i doliczyć odsetki od nieterminowych wpłat.

§ 5

 1. Przy każdorazowym przekazywaniu sali Najemcy, winna być wyznaczona osoba odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu oraz przekazaniem lokalu w stanie  jakim został przyjęty.
 2. Najemca może - w porozumieniu z Wynajmującym - dowolnie aranżować wystrój sali pod warunkiem niezwłocznego przywrócenia poprzedniego wyglądu po zakończeniu imprezy. Unikać należy aranżacji, naruszającej normalny tok obsługi użytkowników.
 3. Za szkody spowodowane w okresie najmu odpowiada Najemca, usunięcie szkód w terminie określonym przez Wynajmującego, nastąpi przez Najemcę lokalu lub w inny sposób ustalony przez strony.
 4. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów sanitarnych, bhp i  ppoż.
 5. Najemca zobowiązany jest zachować ład i porządek w wynajmowanej sali, jak również na terenie wokół budynku biblioteki.
 6. W sali i pomieszczeniach wynajmowanych obowiązuje całkowity zakaz palenia używek zarówno w formie materialnej jak i elektronicznej.
 7. Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 6

         Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.06.2018 r.

Załącznik nr 1

                                                                         Cennik wynajmu

Rodzaj spotkania

Stawka godzinowa

Stawka dobowa

w godzinach pracy Biblioteki:

zebrania organizacji i jednostek z terenu miasta

-

bez kosztów

poza godzinami pracy Biblioteki:

zebrania organizacji i jednostek z terenu miasta

10 zł/h

 

w godzinach pracy Biblioteki:

zebrania organizacji i jednostek spoza terenu miasta, szkolenia, konferencje itp.

30 zł/h

-

poza godzinami pracy Biblioteki:

zebrania organizacji i jednostek spoza terenu miasta, szkolenia, konferencje itp.

60 zł/h

-

imprezy dochodowe organizowane przez organizacje, stowarzyszenia mające siedzibę w Krynicy Morskiej, placówki oświatowe (Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej), instytucje lokalne oraz osoby fizyczne, z których dochód przeznaczony jest na rzecz społeczności miejscowej

-

300 zł

imprezy okolicznościowe - prywatne

 (do 50 osób)

-

mieszkańcy 300 zł

spoza miasta 600zł

imprezy okolicznościowe - prywatne 

(do 100 osób)

-

mieszkańcy 600 zł

spoza miasta 1200 zł

wynajmy dochodowe powiązane ze sprzedażą: pokazy, prezentacje itp.

200 zł/h

600 zł

organizacja zabaw tanecznych – dochodowych przez osoby fizyczne i prawne w formie otwartej

-

 

1000 zł

Cennik obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

 

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zegar

Zapraszamy na nasz profil na:

https://www.facebook.com/miejskabibliotekapubliczna.krynicamorska